Khối Tiểu học Quốc tế Trường Stollberg

Trang chủ / Sinh viên

Thông tin
cho sinh viên

Dự án sổ ghi chép

Tất cả thông tin và tài liệu quan trọng về việc sử dụng sổ ghi chép tại trường của chúng tôi có thể được truy cập thông qua bộ lưu trữ tệp của tổ chức tại Lernsax hoặc trong khu vực tải xuống của trường chúng tôi.

Tài sản bị mất

Bạn đã mất một cái gì đó?
Trong các phòng áo choàng có những hộp bị mất tài sản.

Đa dạng ngôn ngữ

Chúng tôi dịch các trang web của mình với một tiện ích mở rộng tạo bản dịch tự động bằng phần mềm hiện đại.

Vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo một bản dịch hoàn hảo và không có lỗi.